top of page

PVC PACKAGING

สามารถขึ้นแบบและขนาดได้ตามความต้องการ ที่จำนวนขั้นต่ำเพียง 500 ชิ้น

PVC Packaging Product: Products

ซองซิป มีข้าง มีก้น

ซองซิปซองยา

ซองซิปมีก้น

ซองซิปผ้า

ซองกรรไกร

bottom of page